ردیف نام محل بارگیری برند واحد قیمت خرید
1 لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق کارخانه تهران تهران شرق کیلوگرم تماس بگیرید
2 لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق کارخانه تهران تهران شرق کیلوگرم تماس بگیرید
3 لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان کارخانه ناب تبریز ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
4 لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان کارخانه ناب تبریز ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
5 لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا کارخانه اصفهان اسپیرال کیلوگرم تماس بگیرید
6 لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا بنگاه اصفهان انبار اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 لوله 5 داربستی 17.5 کیلوای یاران کارخانه استیل مرکزی کیلوگرم تماس بگیرید
8 لوله 5 داربستی 14.5 کیلوای یاران کارخانه استیل مرکزی کیلوگرم تماس بگیرید
9 لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم تماس بگیرید
10 لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان کارخانه یزد شکفته یزد کیلوگرم تماس بگیرید
11 مش چشمه 15*15 سانتی متر چشمه کیلوگرم تماس بگیرید
12 مش چشمه 20*20 سانتی متر چشمه کیلوگرم تماس بگیرید
13 مش چشمه 25*25 سانتی متر چشمه کیلوگرم تماس بگیرید
14 مش چشمه 30*30 سانتی متر چشمه کیلوگرم تماس بگیرید
15 مش چشمه 10*10 سانتی متر چشمه کیلوگرم تماس بگیرید
16 نبشی 4*40*40 استنلس استیل گرید 304 کارخانه اصفهان استیل مرکزی کیلوگرم تماس بگیرید
17 نبشی 4*50*50 آریان فولاد کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
18 نبشی 8*80*80 سدید قم کارخانه سدید قم سدید قم کیلوگرم تماس بگیرید
19 نبشی 4.5*50*50 جاوید بناب بناب کارخانه بناب کیلوگرم تماس بگیرید
20 نبشی 4*50*50 ماهان کارخانه اصفهان ماهان کیلوگرم تماس بگیرید
21 نبشی 5*60*60 شکفته مشهد کارخانه مشهد شکفته کیلوگرم تماس بگیرید
22 نبشی 5*60*60 سپهر ایرانیان کارخانه اصفهان سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
23 نبشی 10*100*100 ظهوریان کارخانه ظهوریان کیلوگرم تماس بگیرید
24 نبشی 6*70*70 لاهور کارخانه مشهد لاهور کیلوگرم تماس بگیرید
25 ناودانی 12000*200 ابهر کارخانه ابهر ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
26 ناودانی 6000* 100تهران کارخانه فولاد نورد گرم تهران کیلوگرم تماس بگیرید
27 ناودانی 6000*140 ناب کارخانه ناب تبریز ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
28 ناودانی 12000*80 ناب کارخانه ناب تبریز ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
29 ناودانی 6000*60 اسپیرال کارخانه اصفهان اسپیرال کیلوگرم تماس بگیرید
30 ناودانی 6000*140 انبار اصفهان بنگاه اصفهان انبار اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید